ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

НУ ”Илия Р. Блъсков” – конкурентноспособно училище, формиращо общочовешки добродетели, национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, при подготовката им за социализация и реализация. Педагогическата колегия – екип от високо отговорни личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на образователно-възпитателния процес за изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава