Национална седмица на четенето

Необходимо е привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето. То допринася за емоционалното и интелектуалното развитие на учениците, развива тяхното въображение, стимулира любознателността им, формира техните интереси, допринася за социализацията им и в резултат на всичко това – има определяща роля за изграждането им като личности.

Нашето училище подкрепя Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 г. Във връзка с обявената от Министерството на образованието и науката Национална седмица на четенето, се реализираха различни дейности. Очакваме, че цялата училищна общност ще продължи да работи за формиране на четивна грамотност и устойчив интерес на децата към книгите.